REGULAMIN


Poniższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.mbmm.pl Właścicielem marki Made by my Mum, zwanym dalej Sprzedającym oraz administratorem danych osobowych jest Firma Kati z siedzibą w Nisku pod adresem:

Kati, ul. Grądy 29, 37-400 Nisko-Racławice, NIP 6020053356.

Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.

Przedmiotem działalności sklepu internetowego marki Made by my Mum jest sprzedaż przetworów owocowych.

Spis treści:


1. Postanowienia ogólne.

2. Ceny.

3. Składanie zamówień.

4. Dostawa.

5. Płatności.

6. Reklamacje i zwroty.

7. Polityka prywatności.

8. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia ogólne


Każda osoba składająca zamówienie – Klient, jest zobowiązana do zapoznania sie z Regulaminem. Klientem (Kupującym) jest osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych lub która ukończyła 13 rok życia (w takim przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) lub osoba prawna a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.

Informacje o produktach w Sklepie m.in. ceny, opisy, zdjęcia  stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej marki Made by my Mum są nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i Unii Europejskiej. Termin przydatności naszych produktów to 6 miesięcy od daty produkcji. Data przydatności do spożycia podana jest na etykiecie lub opakowaniu zbiorczym w przypadku zestawów prezentowych.

Data publikacji Regulaminu przypada na dzień 16.11.2014.

2. Ceny

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto – zawierają podatek VAT i są podane w polskich złotych PLN. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.

Wraz z dostawą towarów, Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

Firma Kati zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, przy czym zmiany te nie będą naruszały praw osób, które zawarły umowę zakupu towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób korzystających z danej promocji zgodnie z jej zasadami i w czasie jej trwania.

3. Składanie zamówień

W celu złożenia zamówienia i dokonania transakcji zakupu on-line należy umieścić wybrane produkty w koszyku, wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin. Zamówienia można składać również poprzez adres e-mail: love@mbmm.pl

Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie płatności (w przypadku płatności przelewem), podanie prawidłowych danych adresowych oraz numeru telefonu i adresu email, umożliwiających ewentualną weryfikację złożonego zamówienia. W przypadku, gdy podane dane kontaktowe nie są kompletne, a kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

Klient składa zamówienie bez trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamawiam”, Klient ma prawo do dokonywania zmian rodzajowych i ilościowych, jak również danych teleadresowych.

Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na swój adres e-mail komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep oferty zakupu i przyjęcie zamówienia do realizacji.

Zamówienia można składać 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

W przypadku braku towaru (sytuacja wyjątkowa), Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji i może zmienić zamówienie i dokonać zamiany na inny dostępny towar, bądź zrezygnować z części lub całości zamówienia.

4. Dostawa

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

Cennik i czas dostawy:

14 zł – przesyłka priorytetowa, czas dostawy to około 2-3 dni robocze od momentu wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy

przesyłka międzynarodowa, czas oraz koszty dostawy są ustalane indywidualnie dla każdego klienta

0 zł – za zakupy powyżej 300 zł

Zamówienia złożone po godz. 17, w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy – niedziele oraz święta, będą realizowane w pierwszym najbliższym dniu roboczym.

W przypadku wysyłki towaru poza granice Polski, koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

Warunki sprzedaży hurtowej (zamówienia powyżej 100 sztuk) są również ustalane każdorazowo i indywidualnie.

Firma Kati nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, wojna itd.)

5. Płatności

Forma płatności wybierana jest podczas składania zamówienia. Do wyboru są dwie możliwości:

1) Przelew bankowy w formie przedpłaty w terminie do 5 dni od daty zakupu (po tym terminie zamówienie zostanie anulowane).

Dane rachunku:

Kati Katarzyna Stręciwilk

Ul. Grądy 29

37- 400 Nisko

Deutsche Bank Polska 98 1910 1048 2686 4903 0544 0001

2) Gotówka w momencie odbioru w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej.

W przypadku wysyłki towaru poza granice Polski, jedyną akceptowalną formą płatności jest przelew bankowy.

6. Reklamacje i zwroty

Zwroty

W okresie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Takie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. Koszty odesłania towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient. Koszty te nie są zwracane. Zwrot zostanie zaakceptowany wyłącznie pod warunkiem dostarczenia do siedziby Sprzedawcy towaru kompletnego, nieuszkodzonego, bez śladów użytkowania z nieuszkodzoną etykietą. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z nr zamówienia, ksero paragonu lub faktury VAT oraz nr konta, na który sklep ma zwrócić opłatę za zakupione produkty. Zwrot kosztów za zakupione produkty nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki od Klienta pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

Reklamacje

Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy sporządzić protokół szkody w obecności osoby dostarczającej paczkę, sfotografować przesyłkę i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ilościowego i jakościowego stanu przesyłki przy odbiorze, może mieć wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

Jeżeli Klient stwierdzi wadę ukrytą lub uszkodzenie towaru, powinien sfotografować wadliwy/uszkodzony produkt i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania. Reklamacje z dokładnym opisem nieprawidłowości wraz z załączonymi zdjęciami i paragonem lub fakturą VAT należy składać drogą elektroniczną na adres email: love@mbmm.pl najpóźniej w ciągu 5 dni od daty otrzymania przesyłki.

Niezbędnymi dokumentami do rozpatrzenia reklamacji są paragon lub faktura VAT. Towary reklamowane należy przesyłać na adres siedziby firmy dopiskiem „reklamacja”. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. O decyzji Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy i niezwłocznie odesłany do Klienta, a gdy nie będzie to możliwe np. z powodu braku danego towaru w magazynie, Sprzedający zaoferuje inne dostępne towary lub zwróci koszty w ciągu 7 dni roboczych na wskazany nr konta bankowego. Sklep nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy.

W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, takie jak kolor, proporcje itp., nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.

7. Polityka prywatności

Składając zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie przez firmę Kati w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu ani udostępniane innym podmiotom oprócz Poczty Polskiej w celu dostarczenia przesyłki. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, firma Kati może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient pliki cookies.

Jeśli Klient zapisze się do newslettera, dane osobowe będą wykorzystywane również do celów marketingowych wyłącznie marki Made by my Mum.

Każdy klient może przeglądać ofertę sklepu, bez konieczności podawania swoich danych.

8. Postanowienia końcowe

Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe, grafiki, teksty i zdjęcia produktowe należą do firmy Kati i zostały umieszczone w celach informacyjnych. Nie wyrażamy zgody na udostępnianie, kopiowanie i przetwarzanie naszych zdjęć oraz logo bez uprzedniego kontaktu z nami i uzyskania pisemnego pozwolenia.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sklepu powstałe z niezależnych od niego przyczyn technicznych.

Sprzedaż naszych produktów jest możliwa wyłącznie w miejscach, które otrzymały naszą akredytację i są wskazane w dziale „Tu nas znajdziesz”.

Do umowy sprzedaży produktów Made by my Mum stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Wszelkie spory wynikłe między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, a jeśli będzie to niemożliwe, bądź niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, będą rozstrzygane na drodze sądowej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.